Kvaliteet ja keskkond

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ on trükitööde teostamisel toodete ja teenuste nõuetele vastavuse, keskkonnakahjude vältimise, kliendisõbralikkuse, kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsuse tagamiseks välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastava integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

 

Peamised kvaliteedi- ja keskkonnaalased põhimõtted on järgmised:

- tagada klientide ja teiste huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
- tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täimine tööde teostamisel;
- tagada oma tegevuses õiguslike ja muude nõuete järgimine;
- kasutada loodusressursse säästlikult;
- viia enne uute materjalide, tehnoloogiate ja toodete juurutamist läbi nende keskkonnamõju hindamine ja toimida vastavalt hindamistulemustele, et ennetada muudatuste kahjulikku mõju keskkonnale;
- kasutada materjale, tehnoloogiaid ja töövõtteid, mis on võimalikult keskkonnasõbralikud ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
- rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
- kasutada kompetentseid alltöövõtjaid ning arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
- pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
- tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.