Tarnetingimused

Tallinna Raamatutrükikoja “Trükise valmistamise üldtingimuste” aluseks on Trükitööstuse Üldised Tarnetingimused (ETTL 26.09.1996). Tarnetingimuste ja käesolevate tingimuste vastuolu korral kehtivad käesolevad tingimused, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

Mõisted
Klient - hinnapäringu, kulukalkulatsiooni, toote või teenuse tellija
Teostaja - Tallinna Raamatutrükikoda
Pool - klient või teostaja, koos pooled
Toodang - teostaja poolt kliendi tellimisel valminud toode (raamat, reklaamtrükis v.m.t.) või osutatud teenus (trükiettevalmistuse tegemine, trükkimine, köitmine v.m.t.)

1. Pakkumine
1.1. Teostaja koostab pakkumise kliendilt saadud kirjalikus päringus sisalduvate lähteandmete põhjal. Päringut saab esitada ka veebilehe www.trt.ee kaudu.
1.2. Teostajat ei seo kliendilt saadud puudulike või tegelikkusele mittevastavate lähteandmete põhjal tehtud pakkumine. 
1.3. Kliendi päringule teostaja poolt tehtud pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult.
1.4. Pakkumine on jõus 30 päeva pakkumise teatavakstegemise kuupäevast alates, kui pakkumises ei ole märgitud sellest erinevat kehtivusaega.
1.5. Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo teostajat, vaid vastus loetakse kliendi täiendatud päringuks.
1.6. Pakkumise vastuvõtmisele järgneda võiva tellimuse heakskiitmise kohta annab teostaja kliendi nõudmisel kinnituse.
1.7. Kui teostajalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei mahu tavapärase pakkumise raamidesse, on klient kohustatud hüvitama teostaja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt turuhindadele) ka juhul, kui klient loobub tellimusest.
1.8. Päringule ja pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel osapoolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusse.

2. Hind

2.1. Hind kehtib tingimusel "toodang teostaja laos" (EXW Tallinn, Laki tn 26), kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
2.2. Hinnad teatatakse ilma käibemaksuta, kui pakkumises ei ole teisiti näidatud.
2.3. Kui hind on tehtud välisvaluutas, põhineb see pakkumise tegemise päeva valuutakurssidel, kui pakkumises pole teisiti mainitud.
2.4. Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada neid kulutusi, mis on põhjustatud:
2.4.1. kliendi poolt toodud materjali puudulikusest;
2.4.2. kliendi nende paranduste ja muudatuste eest, mille klient on teinud erinevalt maketist;
2.4.3. kliendi viivitustest;
2.4.4. enne kliendi poolt tellimuse töösseandmist toimunud materjalide hinnatõusust; 
2.4.5. kliendi poolt esitatud lisanõudmistest – tõmmised, ladumis-, trüki- või värvinäidised;
2.4.6. eelnevalt kokkuleppimata lisatööst, mis tehakse kliendi soovil.
2.5. Toodangu transpordi- ja ladustamiskulud kannab klient, kui pole teisiti kokku lepitud.


3. Tellimus ja tähtajad
3.1. Tellimus vormistatakse töösse kliendi tellimiskirjas (spetsifikatsioonis) ja/või teostaja kirjalikus pakkumises olevate lähteandmete alusel.
3.2. Tellimus täidetakse kliendi tellimiskirja või kliendi ja teostaja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu või mõnes muus vormis kahepoolselt aktsepteeritud kokkuleppe kohaselt.
3.3. Tellimus loetakse täidetuks toodangu teostaja lattu jõudmise hetkest, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
3.4. Tellimuse täitmise tähtajad kehtivad juhul, kui teostaja saab kliendilt algmaterjalid hiljemalt kokkulepitud ajahetkeks.
3.5. Algmaterjalide hilinemisel ei ole teostaja seotud kokkulepitud tellimuse täitmise tähtajaga, uus tähtaeg kooskõlastatakse poolte vahel pärast algmaterjalide tegelikku saabumist.

4. Puudulik ja vigane toodang
4.1. Juhul kui toodangu täpne kogus ei ole eraldi kokku lepitud, võib tegelik trükiarv tellimisjärgsest erineda kuni 5% ulatuses.
4.2. Kokkulepitud ja tegeliku trükiarvu vahe eest tasumine (hinna suurenemine või hinna vähenemine) toimub vastavalt pakkumistingimustele.
4.3. Kliendil on õigus vigase toodangu korral nõuda hinnaalandust, juhul kui viga on iseloomult selline, et klient ei saa toodangut täielikult vastavalt ettenähtud eesmärgile kasutada.
4.4. Teostajale peab jääma õigus vigade parandamiseks või vigase toodangu väljavahetamiseks.
4.5. Kliendil puudub õigus vigase toodangu hinnaalanduseks või toodangust loobumiseks juhul, kui
4.5.1. viga tuleneb mittetäielikust (või vigasest) algmaterjalist või kliendi parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis kliendi poolt heakskiidetud tõmmisel (näidisel) on jäänud parandamata;
4.5.2. esineb tühine erinevus etteantud värvitõmmisest või paberinäidisest, heakskiidetud näidisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega seesama paberitööstuse tüübitähis. Proovitõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal kliendi vastutusele.

5. Kahju hüvitamine
5.1. Teostaja vastutus mitteheakskiidetud (teostajale tagastatud) toodangu osas piirdub selle lepingujärgse korvamisega või lepingulise hinna tagastamisega.
5.2. Teostaja ei vastuta kliendile kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks kaotatud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

6. Kaebus
6.1. Kliendil on õigus esitada kaebusi teostaja vigade kohta
6.1.1. toodangu valmimise viibimise korral 4 päeva jooksul alates sellest, kui klient sellest teada sai;
6.1.2. toodangus esinevate tõsiste vigade korral 8 päeva jooksul peale toodangu vastuvõtmist (või kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima). Vigadega toodang tuleb tagastada teostajale 14 päeva jooksul.
6.2. Mittekvaliteetseks väidetav toodang tuleb üle kontrollida mõlema osapoole juuresolekul, kusjuures kontrolli tulemuste kohta tuleb koostada vastav akt.

7. Ületamatu takistus
Streik, tööseisak, tulekahju või muu teostajast või allhankijast mittesõltuv ületamatu takistus vabastab teostaja tähtajast kinnipidamisest. Tööjõu või tooraine puudus, masinarike, õigusaktid või muud ebatavalised ja mõjuvad ning tõsiselt võetavad teostajast või allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tellimuse tähtaja pikenemisele.
Juhul, kui eelpool mainitud juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et kliendi, teostaja või nende mõlema esialgsed huvid tellimuse täitmise tulemuste suhtes jääksid olulisel määral rahuldamata, või oleks tellimuse edasine täitmine ühele nimetatuist ülemääraselt raskendatud, on teostajal õigus lõpetada pakkumine või leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole kliendil õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamine.

8. Maksetingimused
8.1. Kui maksetähtajas ei ole teisiti kokku lepitud, on maksetähtaeg 30 päeva arve kuupäevast või kokkulepitud tähtaegadel vastavalt tellimuse täitmisele.
8.2. Kui toodangu valmimine viibib kliendi süül, võib teostaja teha alates lepingujärgsest toodangu valmimise tähtajast osalisi ettemaksuarveid vastavalt tegelikult tehtud kulutustele.
8.3. Kui klient ei pea kinni maksetähtajast, on teostajal õigus nõuda viivist arvestusega 0,5% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% lepingulisest hinnast.
8.4. Kui klient suhtub hoolimatult toodangu eest tasumisega seotud kohustustesse
8.4.1. on teostajal õigus hoida toodangut või algmaterjale enda valduses niikaua, kui kogu summa on tasutud;
8.4.2. on teostajal õigus alates teisest kuust pärast maksetähtaja möödumist toodang oma
äranägemisel müüa; saadud müügitulu võrra väheneb kliendi võlgnevus teostajale.
8.5. Toodangu enda valduses hoidmisest või müümisest peab eelnevalt teatama
kliendile;
8.6. Kui toodangu valmimine hilineb teostaja süül, on kliendil õigus nõuda hinnaalandust arvestusega 0,5% valmimata toodangu maksumusest iga valmimisega hilinetud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% lepingulisest hinnast.

9. Omandiõigus ja vastutus 
9.1. Teostaja võtab kliendi tellimuse vastu eeldusel, et kliendil on tellimuse täitmiseks kasutatavate algmaterjalide väljaandmisõigus.
9.2. Teostaja poolt toodangu valmistamise jaoks hangitud või valmistatud töövahendid, filmid, arvutiprogrammid ja muud abimaterjalid on teostaja omand.
9.3. Kliendi tellimisel lõpptoodanguna tehtavad trükiplaadid, värvilahutusfilmid ja muud kliendi tellitud materjalid on kliendi omand.
9.4. Kliendi poolt toodangu valmistamiseks teostaja kasutusse antud materjalid on kliendi omand, mille teostaja tagastab kliendile juhul, kui tagastamise soov on esitatud kuni 3 kuu jooksul pärast toodangu valmimist, välja arvatud punktis 8.4 ettenähtud juhul.
9.5. Klient vastutab ise toodangu eest vastuvõtmise hetkest alates. Omandiõigus toodangule läheb kliendile siis, kui kogu toodangu hind on makstud. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil klient või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma toodangu vastu.
9.6. Kliendi poolt teostaja kasutusse antud materjalid säilitatakse teostaja juures 3 kuud pärast toodangu valmimist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ning viiakse ära kliendi korraldamisel ja kulul.
9.7. Kui teostaja valdusse usaldatud materjalide väärtus on suur, peab klient sellest teostajat eelnevalt teavitama.
9.8. Teostaja ei vastuta kliendi ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest (autoriõigus, omandisuhted v.m.t.) või kliendile seadusandlusest tulenevate kohustuste eest.

10. Kindlustus
Kui klient soovib kindlustada kasutada antud materjali või toodangu, peab ta korvama kindlustusmaksu.

11. Üldisedeeskirjad 
11.1. Kliendi poolt telefoni teel antud juhiste ja muudatuste eest vastutab klient.
11.2. Pooltevaheliste teadete päralejõudmise eest vastutab saatja.
11.1. Sundeksemplaride seadusega (vastu võetud 12.02.1997) sätestatud kohustuste täitmiseks võtab teostaja toodangu tellitud tiraaži hulgast 8 (kaheksa) sundeksemplari ja saadab need seaduses tähendatud raamatukogudele kliendi kulul.
11.4. Trükise valmistamise üldtingimuste ja konkreetse tellimuse täitmise eritingimuste vastuolu korral kehtivad poolte vahel kokkulepitud eritingimused.

12. Vaidluste lahendamine
Teostaja ja kliendi vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel või kokkuleppe võimatuse Eesti Vabariigi õiguse alusel Harju Maakohtus.