Laatu ja ympäristö

Tallinnan Kirjapaino Oy on laatinut ja juurruttanut kansainvälisiä standardeja ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastaavan integroidun laatu- ja ympäristöohjausjärjestelmän painotöiden valmistuksessa syntyvien tuotteiden ja palvelujen vaatimuksiin vastaamiseksi, ympäristöhaittojen välttämiseksi, sekä asiakasystävällisyyden, laadun ja aikatauluista kiinnipitämisen ja suuremmassa mittakaavassa yrityksen tehokkuuden takaamiseksi.

 

Pääasialliset laatu- ja ympäristöperiaatteemme ovat seuraavat:

- asiakkaiden ja muiden osallisten vaatimusten ja tarpeiden huomioonottamisen takaaminen
- laadun ja aikataulujen noudattamisen sekä muiden töiden suoritusvaiheessa asiakkaalle annettujen lupausten pitämisen takaaminen
- omassa työskentelyssämme oikeudellisten ja muiden vaatimusten noudattamisen takaaminen
- luonnonvarojen säästeliäs käyttäminen
- ympäristövaikutusten arvioinnin suorittaminen ennen uusien materiaalien, tekniikoiden ja tuotteiden juurruttamista ja tulosten mukaisesti toimiminen ennakoiden muutosten tuomaa mahdollista ympäristövaikutusta
- mahdollisimman ympäristöystävällisten terveydelle haitattomien materiaalien, tekniikoiden ja työtapojen käyttäminen
- saastumisen ja ympäristön vahingoittamisen välttämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden käyttöönottaminen
- asianmukaisten alihankkijoiden käyttäminen sekä yrityksen omien työntekijöiden taitojen ja tietojen kehittäminen koulutusten avulla
- yrityksen tehokkuuden jatkuva kasvattaminen nykyaikaisella johtamisella ja hyvin suunniteltujen työtapojen käytöllä
ohjausjärjestelmän toimivuuden takaaminen standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vaatimusten mukaisesti ja järjestelmien ja prosessien jatkuva kehittäminen.