TRT'n toimitusehdot

Käsitteet
Asiakas – hintakyselyn, kustannusarvion, tuotteen tai palvelun tilaaja
Työnsuorittaja - Tallinna Raamatutrükikoda
Osapuoli – asiakas tai työnsuorittaja, yhdessä osapuolet
Tuote – työnsuorittajan asiakkaan tilauksesta valmistama tuote (kirja, mainos tms.) tai tarjoama palvelu (painotuotteen ennakkovalmistelut, painotyö, sidonta tms.)

Tarjous
1.1. Työnsuorittaja laatii tarjouksen asiakkaan kirjallisessa kyselyssä esiin tulevien lähtötietojen perusteella. Tarjouspyyntöa voi esittää myös Internet-sivun www.trt.ee kautta.
1.2. Työnsuorittajaa ei sido asiakkaalta saatujen puutteellisten tai todellisuuden vastaisten tietojen perusteella tehty tarjous.
1.3. Työnsuorittajan asiakkaalle tekemän tarjouksen on oltava kirjallinen.
1.4. Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen tiedoksiantamisen päivästä lukien, ellei tarjouksessa ole merkitty siitä poikkeavaa voimassaoloaikaa.
1.5. Tarjoukseen annettu vastaus, joka sisältää lisäyksiä, rajoituksia tai ehdotuksia, ei sido työnsuorittajaa, vaan vastaus tulkitaan asiakkaan lisäkyselyksi.
1.6. Työnsuorittaja vahvistaa asiakkaan niin pyytäessä tarjouksen hyväksymistä seuraavan tilauksen hyväksymisen.
1.7. Mikäli Työnsuorittajalta tilataan pienoismalleja tai näytekappaleita, jotka eivät kuulu tavanomaisen tarjouksen piiriin, on asiakas velvollinen korvaamaan Työnsuorittajalle niihin liittyvät kustannukset (markkinahintojen mukaisesti) myös siinä tapauksessa, että asiakas luopuu tilauksesta.
1.8. Kyselyyn ja tarjoukseen liittyvät ehdotukset, piirrokset, pienoismallit tai muut ennakkomateriaalit ovat lähettäjän omaisuutta eikä toisella osapuolella ole oikeutta niitä käyttää omien etujensa mukaisesti muuhun tarkoitukseen tai luovuttaa niitä kolmannen henkilön haltuun.

2. Hinta
2.1. Hinta on voimassa ehdoilla ”tuote Työnsuorittajan varastossa” (EXW Tallinn, Laki tn 26), elleivät osapuolet ole toisin sopineet.
2.2. Hinnat ilmoitetaan ilman liikevaihtoveroa, ellei tarjouksessa ole toisin sovittu.
2.3. Mikäli hinta on ilmoitettu ulkomaanvaluutassa, perustuu se tarjouksen tekemisen päivän valuuttakursseihin, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.
2.4. Työnsuorittajalla on oikeus lisätä sovittuun hintaan kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet:
2.4.1. asiakkaan esittämän aineiston puutteellisuudesta;
2.4.2. asiakkaan sellaisista korjauksista tai muutoksista, jotka hän on tehnyt esittämästään mallista poiketen;
2.4.3. asiakkaan viivästyksestä;
2.4.4. ennen asiakkaan tilauksen suorittamista tapahtuneesta materiaalin hinnan korotuksesta;
2.4.5. asiakkaan esittämistä lisävaatimuksista – vedokset, ladonta-, paino- tai värinäytteet;
2.4.6. ennakolta sopimattomista lisätöistä, jotka suoritetaan asiakkaan toivomuksesta.
2.5. Tuotteen kuljetus- ja varastointikustannuksista vastaa asiakas, ellei toisin ole sovittu.

3. Tilaus

3.1. Tilaus kirjataan asiakkaan tilauskirjeessä (erittelyssä) ja/tai Työnsuorittajan kirjallisessa tarjouksessa esitettyjen tietojen perusteella.
3.2. Tilaus suoritetaan asiakkaan tilauskirjeen tai asiakkaan ja Työnsuorittajan kesken solmitun kirjallisen sopimuksen tai jossain muussa muodossa molempien osapuolien hyväksymän sopimuksen mukaisesti.
3.3. Tilaus katsotaan suoritetuksi, kun tuote on saapunut Työnsuorittajan varastoon, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.
3.4. Tilauksen suorittamisen määräajat ovat voimassa, mikäli asiakas toimittaa Työnsuorittajalle aineiston sovittuun aikaan mennessä.
3.5. Lähtöaineiston myöhästyessä ei Työnsuorittaja ole sidottu tilauksen suorittamisen määräaikaan. Uudesta määräajasta sovitaan osapuolten kesken, kun aineisto on saapunut.

4. Puutteellinen ja virheellinen tuote 
4.1. Ellei tuotteen täsmällisestä määrästä ole sovittu erikseen, voi lopullinen painosmäärä poiketa tilauksesta enintään 5 % puoleen tai toiseen.
4.2. Sovitun ja todellisen painosmäärän erosta maksaminen (hinnan nouseminen tai pienentyminen) tapahtuu tarjousehtojen mukaisesti.
4.3. Asiakkaalla on oikeus vaatia hinnan alennusta virheellisestä tuotteesta, mikäli virhe on sellainen, ettei asiakas voi käyttää tuotetta täysin sen tarkoituksen mukaisesti.
4.4. Työnsuorittajalle on jäätävä oikeus virheiden korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen.
4.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta virheellisen tuotteen hinnan alennukseen tai tuotteesta luopumiseen, mikäli:
4.5.1. virhe johtuu epätäydellisestä (tai virheellisestä) lähtöaineistosta tai asiakkaan korjauksista, joita voidaan tulkita eri tavoin tai virheestä, joita asiakas ei ole korjannut hyväksymässään vedoksessa (näytteessä);
4.5.2. ero esitettyyn värivedokseen, paperinäytteeseen, hyväksyttyyn näytteeseen tms. on mitätön. Paperi katsotaan näytettä vastaavaksi, mikäli sillä on näytteen kanssa sama paperiteollisuuden tyyppimerkintä. Koevedoksen puuttuessa jää värien tasapaino asiakkaan vastuulle.

5. Vahingonkorvaus
5.1. Työnsuorittajan vastuu hylätyn (Työnsuorittajalle palautetun) tuotteen osalta rajoittuu sen sopimuksen mukaiseen korvaamiseen tai sopimushinnan palauttamiseen.
5.2. Työnsuorittaja ei vastaa asiakkaalle välillisesti aiheuttamastaan vahingosta, kuten menetetystä voitosta, liiketoiminnan häiriintymisestä tai kolmansille henkilöille aiheutuneesta vahingosta.

6. Valitus
6.1. Asiakkaalla on oikeus esittää valituksia Työnsuorittajan virheistä:
6.1.1. tuotteen valmistumisen viivästyessä 4 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tietää siitä;
6.1.2. tuotteessa esiintyvien tosiasiallisten virheiden osalta 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta (tai kun asiakkaan olisi pitänyt sopimuksen mukaan tuote vastaan ottaa tai se paikan päällä tarkastaa). Virheellinen tuote on palautettava Työnsuorittajalle 14 päivän kuluessa.
6.2. Huonolaatuiseksi väitetty tuote on tarkastettava molempien osapuolien läsnä ollessa ja tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja.

7. Ylivoimainen este
Lakko, työnseisaus, tulipalo tai muu Työnsuorittajasta tai aliurakoitsijasta riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Työnsuorittajan noudattamasta määräaikaa. Työvoiman tai raaka-aineen puute, konerikko, lainsäädäntö tai muut epätavalliset, pätevät ja vakavat Työnsuorittajasta tai aliurakoitsijasta riippumattomat syyt, joita ei voitu ennalta aavistaa, antavat myös oikeuden pidentää toimitusaikaa.
Mikäli edellä mainitut tapaukset vaikeuttavat teknisesti tai taloudellisesti sovitun työn suorittamista niin paljon, että asiakkaan, Työnsuorittajan tai heidän molempien alkuperäiset edut tilauksen suorittamisen suhteen jäisivät olennaisessa määrin tyydyttämättä tai tilauksen suorittaminen näiden seikkojen jälkeen olisi jommallekummalle osapuolelle ylivoimaisesti vaikeaa, on Työnsuorittajalla oikeus purkaa tarjous tai sopimus joko täysin tai siihen saakka suorittamatta olevalta osalta. Tässä tapauksessa ei asiakkaalla ole oikeutta vaatia syntyneen vahingon korvaamista - lukuun ottamatta käyttöön annetun omaisuuden palauttamista.

8. Maksuehdot
8.1. Ellei maksun määräajasta toisin ole sovittu, on eräpäivä 30 päivää laskun päivämäärästä tai sovittuna määräaikana tilauksen suorittamisesta lukien.
8.2. Mikäli tuotteen valmistuminen viivästyy asiakkaan syystä, on Työnsuorittajalla oikeus tehdä sopimuksen mukaisen tuotannon valmistumisen määräajasta lähtien osittaisia ennakkomaksulaskuja todellisten syntyneiden kustannusten puitteissa.
8.3. Ellei asiakas noudata maksuaikoja, on Työnsuorittajalla oikeus vaatia viivästyskorkoa 0,5 % maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä, kuitenkin enintään 20 % sopimushinnasta.
8.4. Mikäli asiakas suhtautuu huolimattomasti tuotteesta maksamiseen liittyviin velvoitteisiinsa,
8.4.1. on Työnsuorittajalla oikeus pitää tuotetta tai lähtöaineistoa hallussaan niin kauan, kunnes koko summa on maksettu;
8.4.2. on Työnsuorittajalla oikeus toisesta kuukaudesta lähtien eräpäivän kulumisesta myydä tuotteet parhaaksi katsomallaan tavalla ja vähentää saatu myyntituotto asiakkaan velasta Työnsuorittajalle.
8.5. Pitäessään tuotteet hallussaan tai myydessään ne, on Työnsuorittajan ilmoitettava asiasta ennakkoon asiakkaalle.
8.6. Mikäli tuotteiden valmistus viivästyy Työnsuorittajan syystä, on asiakkaalla oikeus vaatia alennusta 0,5 % keskeneräisen tuotteen hinnasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä, kuitenkin enintään 20 % sopimushinnasta.

9. Omistusoikeus ja vastuu
9.1. Työnsuorittaja ottaa tilauksen vastaan edellyttäen, että asiakkaalla on tilauksen suorittamiseksi tarvittavan lähtöaineiston julkaisuoikeus.
9.2. Työnsuorittajan tuotteen valmistamisista varten hankkimat tai valmistamat työvälineet, filmit, tietokoneohjelmat ja muut lisämateriaalit kuuluvat Työnsuorittajalle.
9.3. Asiakkaan tilaamana lopputuotteena tehtävät painolevyt, värierottelufilmit ja muut asiakkaan tilaamat materiaalit kuuluvat asiakkaalle.
9.4. Asiakkaan Työnsuorittajan käyttöön tuotteen valmistusta varten luovuttamat materiaalit kuuluvat asiakkaalle ja Työnsuorittaja palauttaa ne siinä tapauksessa, että palauttamispyyntö on esitetty viimeistään 3 kk kuluessa tuotteen valmistumisesta - lukuun ottamassa kohdassa 8.4. mainittua tapausta.
9.5. Asiakas vastaa itse tuotteesta sen vastaanottamisen hetkestä alkaen. Omistusoikeus tuotteelle siirtyy asiakkaalle, kun koko tuotteen hinta on maksettu, ellei asiasta toisin ole sovittu. Tuotteen luovutushetki on se hetki, jolloin asiakas tai joku hänen valtuuttamansa henkilö ottaa tuotteen vastaan tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tuote.
9.6. Työnsuorittaja säilyttää asiakkaan Työnsuorittajan käyttöön antamaa aineistoa 3 kuukautta tuotteen valmistumisesta, elleivät osapuolet toisin ole sopineet. Aineisto poistetaan asiakkaan toimesta ja kululla.
9.7. Mikäli Työnsuorittajalle luovutetun aineiston arvo on suuri, on asiakkaan ilmoitettava siitä ennakkoon Työnsuorittajalle.
9.8. Työnsuorittaja ei vastaa asiakkaan ja kolmannen henkilön välisistä oikeussuhteista (tekijänoikeus, omistussuhteet tms.) tai asiakkaalle lainsäädännön perusteella koituvista vastuista.

10. Vakuutus 
Mikäli asiakas haluaa vakuuttaa käyttöön luovuttamansa materiaalin tai tuotteet, on hänen vastattava vakuutusmaksuista.

11. Yleiset määräyset 
11.1. Asiakkaan puhelimitse antamista ohjeista tai muutoksista vastaa asiakas.
11.2. Osapuolten välisten ilmoitusten perille saapumisesta vastaa niiden lähettäjä.
11.3. Pakollisten luovutuskappaleiden lain (otettu vastaan 12.2.1997) mukaisesti ottaa Työnsuorittaja tilattujen tuotteiden painoksesta 8 (kahdeksan) pakollista kappaletta ja lähettää ne laissa säädetyille kirjastoille asiakkaan kustannuksella.
11.4. Mikäli painotuotteen valmistuksen yleisten ehtojen ja tilauksen erityisehtojen kesken esiintyy ristiriitoja, sovelletaan osapuolten kesken solmittuja erityisehtoja.

12. Riita-asioiden ratkaisu
Työnsuorittajan ja asiakkaan välillä ilmaantuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluteitse tai mikäli sopimukseen ei päästä, voimassa olevan lainsäädännön perusteella.