TRT leveransvillkor

Tallinns boktryckeris ”Allmänna villkor för framställning av trycksaker” baseras på Tryckeribranschens Allmänna Leveransvillkor (ETTL 26.09.1996). Vid motsättingar i leveransvillkoren och föreliggande villkor gäller föreliggande villkor om inte parterna har avtalat annat.

DEFINITIONER
Kund – den som beställer en prisförfrågan, kostnadsförslag, produkt eller tjänst
Verkställare – Tallinns boktryckeri
Part – kunden eller verkställaren, tillsammans parterna
Produkterna – produkter (en bok, reklamtrycksak mm) som har framställts eller tjänster (tryckförberedelser, tryckning, bindning mm) som har utförts av verkställaren på kundens beställning.

1. OFFERT
1.1. Verkställaren sammanställer en offert på grundval av underlaget som lämnas i en skriftig förfrågan från kunden. Förfrågan kan även lämnas genom webbsidan www.trt.ee  
1.2. Offerten som har sammanställts på grundval av bristfälligt eller inaktuellt underlag från kunden är inte bindande för verkställaren.
1.3. Verkställarens offert till kundens förfrågan skall lämnas skriftligt.
1.4. Offerten är i kraft i 30 dagar från offertens lämnande om inte annan giltighetstid anges i offerten.
1.5. Ett svar till offerten som innehåller kompletterande eller avgränsande uppgifter eller förslag är inte bindande för verkställaren utan anses som en kompletterad förfrågan från kunden.
1.6. Vid begäran från kunden lämnar verkställaren en bekräftelse på en godkänd order som kan följa en mottagen beställning.
1.7. Om beställningen omfattar modeller eller varuprover som inte ryms inom ramen av en reguljär offert, skall kunden ersätta verkställarens kostnader i samband med det (enligt marknadspriser) även om kunden avstår från beställningen.
1.8. Förslag, ritningar, modeller eller andra beredningsmaterial som bifogas till förfrågan eller offerten utgör avsändarens egendom och den andra parten har inte rätt att använda dessa i egna intressen för annat syfte eller överlämna dessa till tredje män.

2. PRIS

2.1. Priserna gäller ”fritt fabrik” (EXW) Tallinn, Laki 26, om inte parterna har avtalat annat.
2.2. Priserna lämnas utan moms, om inte annat anges i offerten.
2.3. Om priset anges i utländsk valuta, baseras det på offertdatumets valutakurser om inte annat anges i offerten.
2.4. Verkställaren har rätt att begära pristillägg för kostnader som har orsakats av:
2.4.1. brister i materialet från kunden;
2.4.2. förbättringar och förändringar som kunden har gjort jämfört med den ursprungliga modellen;
2.4.3. kundens dröjsmål;
2.4.4. ökade materialpriser innan kunden har lämnat in en slutgiltig order;
2.4.5. kundens kompletterande krav – avtryck, exempel för sätteri, tryckeri eller färger;
2.4.6. i förväg icke avtalat extraarbete på kundens begäran.
2.5. Produkternas transport- och lagerkostnader bärs av kunden om inte annat har avtalats.

3. ORDER OCH TIDER
3.1. Order registreras på grundval av underlaget i kundens beställning (specifikation) och/eller verkställarens skriftliga offert.
3.2. Order fullföljs i enlighet med kundens beställning eller ett skriftligt avtal tecknat mellan kunden och verkställaren eller annan överenskommelse som har accepterats av båda parter.
3.3. Order anses som fullföljd när produkterna levereras på verkställarens lager om parterna inte har avtalat annat.
3.4. Fastställda tider för orderns fullföljande gäller bara om ingångsmaterialet från kunden inkommer till verkställaren inom överenskommen tid.
3.5. Vid försenat ingångsmaterial är avtalad leveranstid inte bindande för verkställaren, en ny leveranstid skall avtalas mellan parterna efter att ingångsmaterialet har inkommit.

4. BRISTFÄLLIGA OCH FELAKTIGA PRODUKTER
4.1. Om produkternas exakta antal inte har avtalats separat, kan det egentliga tryckantalet skilja sig från det beställda med upp till 5 %.
4.2. Betalningen för mellanskillnaden mellan det avtalade och det egentliga tryckantalet (prisökningen eller prisminskningen) sker enligt beställningsvillkoren.
4.3. Kunden har vid bristfälliga produkter rätt att begära rabatt om bristerna är av sådan art att kunden inte fullständigt kan använda produkterna för avsett syfte.
4.4. Verkställaren måste ges tillfälle att åtgärda bristerna eller att byta ut bristfälliga produkter.
4.5. Kunden saknar rätt att begära rabatt eller rätt att avstå från produkterna om
4.5.1. bristerna beror på ickefullständigt (eller bristfälligt) ingångsmaterial eller kundens rättelser som kan tolkas olika, eller av fel som inte har rättats till på det av kunden godkänt avtryck (exempel);
4.5.2. skillnaden från inlämnat färgavtryck eller pappersexempel, godkänt exempel eller liknande kan anses som ringa. Papper anses motsvara exemplet när det har samma pappersfabriks typbeteckning som exemplet. Vid avsaknat provavtryck är färgbalansen kundens ansvar.

5. ERSÄTTNING AV SKADA
5.1. Verkställarens ansvar för icke godkända (till verkställaren returnerade) produkter begränsas till dess gottgörande i enlighet med avtalet eller till återlämnande av det avtalade priset.
5.2. Verkställaren ansvarar inte för indirekta skador som orsakas till kunden, såsom utebliven vinst, störningar i verksamheten eller skador orsakade till tredje man.

6. REKLAMATIONER
6.1. Kunden har rätt att lämna reklamationer för verkställarens brister.
6.1.1. vid dröjsmål med produkternas färdigställande inom 4 dagar från tiden när kunden fick kännedom om dröjsmålet;
6.1.2. vid allvarliga brister i produkterna inom 8 dagar från produkternas mottagande (eller från tiden när kunden enligt avtalet skulle ha tagit emot produkterna eller besiktigat dessa på plats). Bristfälliga produkter skall returneras till verkställaren inom 14 dagar.
6.2. Produkter som förklaras ha bristande kvalitet måste kontrolleras vid närvaro av båda parter, varvid kontrollresultaten skall antecknas i en kontrollakt.

7. FORCE MAJEURE
Strejk, arbetsstopp, brand eller annat oövervinneligt hinder som inte beror på verkställaren eller dess underleverantör befriar verkställaren från fullföljandet av leveranstiden. Brist på arbetskraft eller råvaror, maskinfel, lagstiftning eller andra ovanliga, skäliga och allvarliga icke förutsebara orsaker som inte beror på verkställaren eller dess underleverantör ger rätt att förlänga tiden för beställningens fullföljande.
Om en ovannämnd händelse tekniskt eller ekonomiskt försvårar fullföljandet av det avtalade arbetet till sådan grad att kundens, verkställarens eller båda parternas ursprungliga intressen avseende beställningen skulle bli avsevärt otillfredsställda eller om ett fortsatt fullföljande av beställningen skulle avsevärt försvåras för en av parterna, har verkställaren rätt att avsluta offerten eller avtalet helt eller till den del som blev orealiserad. I sådana fall har inte kunden rätt att begära ersättning av orsakade skador, förutom återlämnande av egendomen som har lämnats för användning.

8. BETALNINGSVILLKOR
8.1. Om ingen annan betalningsfrist har avtalats, gäller 30 dagars betalningsfrist från fakturadatumet eller avtalade betalningsdatum i takt med beställningens fullföljande.
8.2. Om färdigställande av produkterna dröjer på grund av kunden, kan verkställaren fr.o.m. det avtalade leveransdatumet delfakturera kunden i förskott för aktuella utlägg.
8.3. Om kunden inte följer betalningsfristen har verkställaren rätt att begära dröjsmålsränta på 0,5% av det obetalda beloppet för varje fördröjd dag, dock inte mer än 20 % av det avtalade priset.
8.4. Om kunden försummar sina skyldigheter att betala för produkterna
8.4.1. har verkställaren rätt att hålla produkterna eller ingångsmaterialet i sin besittning tills hela beloppet är betalt;
8.4.2. har verkställaren rätt att, räknat från andra månaden efter betalningsfristens utgång sälja produkterna efter eget omdöme; inkomsterna från försäljningen minskar kundens skuld till verkställaren med samma belopp.
8.5. Kunden måste först underrättas om hållandet av produkterna i egen besiktning eller om försäljning av produkterna;
8.6. Om färdigställandet av produkterna dröjer på grund av verkställaren, har kunden rätt att begära rabatt på 0,5 % av kostnaden för icke färdigställda produkter för varje fördröjd dag, dock inte mer än 20 % av det avtalade priset.

9. ÄGANDERÄTT OCH ANSVAR
9.1. Verkställaren tar emot kundens beställning under förutsättning att kunden har rätt att ge ut ingångsmaterialet som används för beställningens fullföljande.
9.2. Verktyg, filmer, dataprogram och annat hjälpmaterial som införskaffas eller produceras av verkställaren för framställning av produkterna utgör verkställarens egendom.
9.3. Tryckplattor, färgupplösningsfilmer som tillverkas som slutprodukter och övrigt material som tillverkas på kundens beställning utgör kundens egendom.
9.4. Av kunden för produkternas framställning till verkställaren lämnat material utgör kundens egendom som skall återlämnas till kunden av verkställaren om kunden har begärt det inom 3 månader från produkternas färdigställande, förutom vid fallen angivna i avsnitt 8.4.
9.5. Ansvaret för produkterna övergår till kunden i och med mottagning av produkterna. Äganderätten till produkterna övergår till kunden först när produkterna har betalats helt om inte annat har avtalats. Produkterna anses som överlämnade när kunden eller någon av denne befullmäktigad person har tagit emot eller skulle enligt avtalet ha tagit emot produkterna.
9.6. Materialet som har lämnats av kunden till verkställaren för användning bevaras hos verkställaren i 3 månader efter produkternas färdigställande om inte annat har avtalats av parterna och omhändertas av kunden på egen bekostnad.
9.7. Om materialet som lämnats till verkställarens hand är värdefullt, måste kunden informera verkställaren om det i förväg.
9.8. Verkställaren ansvarar inte för skyldigheter som eventuella rättsförhållanden mellan kunden och tredje man (upphovsrätt, ägarförhållanden mm) eller lagstiftningen medför för kunden.
10. FÖRSÄKRING
Om kunden vill försäkra sitt material eller produkterna, står kunden själv för försäkringsavgifterna. ´

11. ALLMÄNNA REGLER
11.1. Kunden bär ansvaret för instruktioner och ändringar som kunden framför via telefon.
11.2. Ansvaret för att meddelanden mellan parterna kommer fram åligger avsändaren.
11.1. För fullföljande av skyldigheterna som lagen om tvångsexemplar (antagen 1997-02-12) föreskriver tar verkställaren 8 (åtta) tvångsexemplar från upplagan av beställda produkter och skickar dessa på kundens bekostnad till bibliotek, angivna i lagen.
11.4. Vid motsägelser mellan allmänna villkor för trycksakers framställande och specialvillkoren för en konkret beställning gäller specialvillkoren som har avtalats mellan parterna.

12. LÖSNING AV TVISTER
Eventuella meningsskiljaktigheter mellan verkställaren och kunden löses förhandlingsvägen mellan parterna eller om det är omöjligt, enligt gällande lagstiftning.